Carbonitalia's inzet is om kwaliteitsproducten in totale veiligheid voor de klant te garanderen door middel van de verkregen certificeringen die noodzakelijk zijn voor een continue verbetering van het bedrijf.

Kwaliteitsbeleid

Bekijk het certificaat

Carbonitalia heeft een kwaliteitsbeheersysteem voor de volgende activiteiten geïmplementeerd:

 • ontwerp, productie, verkoop en marketing van actieve kool, bleekaarde en hun mengsels, voornamelijk bestemd voor de voedings en milieusector;
 • de tussenhandel in afval zonder het te bewaren (cat. 8, klasse F).

In deze sectoren wil de onderneming haar positie op de markt behouden en versterken, met als constante inzet het verhogen van de klanttevredenheid en het streven naar voortdurende verbetering, rekening houdend met de interne en externe factoren die haar vermogen om dit resultaat te bereiken kunnen beïnvloeden.

In dit kader richt Carbonitalia zich op de volgende algemene doelstellingen:

 • het kwaliteitsbeheersysteem toepassen als organisatorisch model om de groei en de doelstellingen van het systeem voort te zetten;
 • het zorgen voor een voortdurende verbetering van de relaties met klanten, leveranciers en medewerkers;
 • producten en diensten garanderen die volledig voldoen aan de contractuele eisen en de behoeften van de klant;
 • een relatie met de klant opbouwen op basis van maximale samenwerking, waarbij altijd wordt getracht passende oplossingen voor te stellen en eventuele impliciete behoeften te begrijpen;
 • een relatie met de leveranciers opbouwen om samen te werken teneinde de productkwaliteit te verbeteren en de levertijden in acht te nemen;
 • de risico's evalueren en de kansen grijpen die zich voordoen in de context waarin zij opereert.

Om deze doelstellingen te bereiken, verbindt Carbonitalia zich ertoe de volgende operationele strategieën te volgen:

 • een kwaliteitsbeheersysteem onderhouden in overeenstemming met UNI EN ISO 9001 dat de klanttevredenheid en de naleving van bepaalde vereisten garandeert en tegelijkertijd een rationalisering en voortdurende verbetering van het beheer van haar processen bevordert, onder meer door middel van specifieke toezicht- en evaluatieactiviteiten, met het oog op aandacht voor de risico's en kansen die aanwezig zijn binnen de context waarin zij opereert;
 • handhaven en voldoen aan de vereisten voor de productie en marketing van producten die voldoen aan de Halal- en Kosher-normen;
 • leveranciers identificeren en kwalificeren om een vertrouwensrelatie en samenwerking op te bouwen die een systematische naleving van de kwaliteitseisen garandeert;
 • een diepgaande relatie opbouwen met klanten om het verzamelen van feedback-informatie te vergemakkelijken en bijgevolg programma's en onderzoeksplannen voor productverbetering activeren;
 • zorgdragen voor de continuïteit van de levering aan de klant;
 • haar operationele activiteiten up-to-date houden met behulp van efficiënte apparatuur;
 • in Carbonitalia, door middel van opleiding en onderwijs, kennis verspreiden over de doelstellingen en instrumenten op het gebied van kwaliteit, door bewustmaking en stimulering van actieve deelname van werknemers aan de oplossing van problemen op de relevante gebieden;
 • dit kwaliteitsbeleid onder alle belanghebbenden verspreiden, onder meer door publicatie op de website van de onderneming.

De Algemeen Directeur zet zich rechtstreeks in voor het nastreven van de doelstellingen die in dit beleid zijn uiteengezet en maakt hiervoor ook gebruik van specifieke middelen. Om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsbeleid adequaat en doeltreffend blijft, wordt het op gezette tijden geëvalueerd. De hoofdlijnen van het beleid worden gecommuniceerd en gedeeld met alle medewerkers.

Milieubeleid

Bekijk het certificaat

Het milieubeleid van Carbonitalia is gebaseerd op de noodzaak om aandacht te besteden aan en respect te hebben voor het milieu, zoals toegepast op alle bedrijfsactiviteiten.

Bij de planning en ontwikkeling van haar activiteiten streeft het management van Carbonitalia naar het volgende:

 • zich houden aan het concept van duurzame ontwikkeling en de erkenning van verantwoordelijkheid van bedrijven ten aanzien van het milieu;
 • een geïntegreerde aanpak van veiligheids-, kwaliteits- en milieukwesties hanteren bij het maken van strategische keuzes voor de onderneming;
 • het milieu als een concurrerend instrument op de markt beschouwen;
 • de voortdurende verbetering van de milieuprestaties in overeenstemming met de bepalingen van de norm UNI EN ISO 14001 implementeren.

De onderneming verbindt zich er in het algemeen toe om:

 • te voldoen aan de Europese, nationale en lokale regelgeving;
 • processen en technologieën te gebruiken die gericht zijn op het voorkomen en/of verminderen van milieueffecten;
 • een systeem in stand te houden dat een continue verbetering van het milieugedrag mogelijk maakt;
 • in de loop der tijd de beste beschikbare technologieën tegen economisch aanvaardbare kosten toe te passen;
 • de processen te optimaliseren en ongevallen te voorkomen;
 • actieve opleidingsprogramma's en initiatieven in stand te houden om het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van alle medewerkers die betrokken zijn bij milieubeheer te verhogen;
 • onder de werknemers een groeiend milieubewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van het ecosysteem te bevorderen;
 • verzoeken van de buitenwereld te ontvangen, te documenteren en te beantwoorden;
 • gebruik te maken van leveranciers, aannemers en medewerkers die de principes van het milieubeer van het bedrijf zoveel mogelijk volgen en overnemen;
 • het milieubeleid en de milieudoelstellingen en prestaties op een transparante manier aan alle belanghebbenden mededelen, onder meer door publicatie op de website van de onderneming;
 • periodiek, door middel van interne audits, de milieuprestaties van de vestiging en de processen en de naleving van het milieubeleid te beoordelen.

De onderneming verbindt zich er in het bijzonder toe om:

 • Zoveel mogelijk niet-vervuilende producten te gebruiken;
 • Het energieverbruik te verminderen;
 • Regelmatig het bewustzijn van de medewerkers te controleren.

Bij het vaststellen van dit milieubeleid heeft de directie ervoor gezorgd dat dit als volgt is:

 • in overeenstemming met alle bedrijfsdoelstellingen en de andere aspecten van het beleid van de onderneming (kwaliteit, gezondheid en veiligheid op het werk, enz.) die bijdragen tot het uitstippelen van de bedrijfsstrategieën;
 • aangepast aan de aard, de omvang en de gevolgen van haar activiteiten, producten en diensten;
 • gedocumenteerd, operationeel gemaakt, actief gehouden en ter beschikking van het publiek gesteld;
 • wijdverbreid binnen het bedrijf om het milieubewustzijn van alle medewerkers te vergroten, zodat de uiteengezette principes daadwerkelijk door iedereen worden waargenomen en ervaren.

De Algemeen Directeur zet zich rechtstreeks in voor het nastreven van de doelstellingen die in dit beleid zijn uiteengezet en maakt hiervoor ook gebruik van specifieke middelen. Om ervoor te zorgen dat het milieubeleid adequaat en doeltreffend blijft, wordt het periodiek herzien. De hoofdlijnen van het beleid worden gecommuniceerd en gedeeld met alle medewerkers.

Beleid ten aanzien van voedselveiligheid

Bekijk het certificaat

Carbonitalia produceert en verkoopt in de hele Europese Unie en het Middellandse Zeegebied actieve kool voor de bescherming en zuivering van het milieu en de zuivering van levensmiddelen, chemische en farmaceutische producten. Zij verkoopt ook geactiveerde aarde, specifiek voor de ontkleuring en zuivering van eetbare en minerale oliën, diatomeeënaarde en andere materialen die geschikt zijn voor de filtratie en zuivering van vloeistoffen.

Sinds april 2007 is de fabriek in La Spezia operationeel, waar volgens innovatieve technologieën een nieuwe installatie is ontworpen om filtermateriaal te mengen, te verpakken en in tankwagens te laden, waardoor we onze klantenservice op het gebied van kwaliteit en veiligheid hebben kunnen optimaliseren. Carbonitalia heeft altijd haar doelstellingen nagestreefd door producten te creëren die veilig zijn vanuit het oogpunt van gezondheid en hygiëne en bereid zijn in overeenstemming met de verplichte en vrijwillige regelgeving en de specifieke behoeften van klanten. De onderneming leeft de cultuur van "voedselveiligheid" positief na en is zich ervan bewust dat deze alleen kan worden bereikt en in stand gehouden door het volgen van operationele procedures die ontwikkeld zijn door middel van risicoanalyse, opleiding van het personeel en het delen van goede hygiënepraktijken.

De bedrijfsdoelstellingen zijn als volgt:

 • het imago van de onderneming verbeteren op het gebied van de veiligheid van de aangeboden producten, met als gevolg dat het marktaandeel wordt gehandhaafd en uitgebreid om het vertrouwen en de loyaliteit van de klanten te vergroten;
 • de aanwezigheid op de markt steeds meer consolideren door een verantwoorde investeringsplanning;
 • garanderen dat de producten en de onderneming voldoen aan alle verplichte en vrijwillige voorschriften en aan de specificaties van de klant.

De onderneming zet zich in voor het volgende:

 • handhaving en verbetering van passende structurele omstandigheden in gebouwen en uitrusting, in overeenstemming met de geldende regelgeving;
 • zorgen voor een niveau van veiligheid en hygiëne dat aangepast is aan het gebruik en de verwachtingen van de klant;
 • het op peil houden en verbeteren van de vakkundigheid en betrokkenheid van het personeel en het duidelijk omschrijven van verantwoordelijkheden en taken;
 • de relaties met leveranciers onderhouden en verbeteren om de controle over de gehele toeleveringsketen te behouden;
 • bewustmaking van alle medewerkers om structurele en verwerkingscondities in stand te houden die de producten niet aan mogelijke risico's van besmetting blootstellen;
 • de operationele, beheers en controleprocedures voorbereiden en naleven die passen bij de organisatie en de doelstellingen;
 • ervoor zorgen dat dit beleid op alle niveaus van de onderneming wordt verspreid, begrepen en gedeeld, alsmede onder klanten, leveranciers, belanghebbende derden en in de hele toeleveringsketen;
 • de verzamelde informatie over voedselveiligheid beschikbaar stellen, zowel binnen het bedrijf als in de gehele agro-voedingsketenr;
 • voldoende middelen (personen, technologie en infrastructuur) ter beschikking stellen voor de geplande investeringen.

Dit voedselveiligheidsbeleid en de doelstellingen en verbintenissen worden ten minste eenmaal per jaar herzien om ervoor te zorgen dat zij passend en consistent blijven met de doelstellingen van de organisatie. Elk jaar plant en verifieert de onderneming, in de positie van het topmanagement met ondersteuning van de vakbondsvertegenwoordiging binnen het bedrijf, verbeteracties die gericht zijn op het nastreven van de gestelde doelen.

Milieu

Bekijk emissieautorisatie

Carbonitalia is door de provincie La Spezia gemachtigd om emissies in de atmosfeer uit te stoten, onder Bepaling nr. 217 van 03/12/2007. De onderneming is verplicht om de emissies binnen de volgende grenzen te houden:

 • concentratie van stof 50 mg/Nm³

De emissies in de atmosfeer zijn uitsluitend terug te voeren op de bewerkingen van de menginstallatie, die is uitgerust met lokale afzuigsystemen, gericht op het verkrijgen van een zo stofvrij mogelijke werkomgeving. De afzuigsystemen zijn aangesloten op een filtersectie met 192 mouwfilters. Deze configuratie presteert bijzonder goed dankzij de uit voorzorg groter uitgevoerde installatie, waardoor de emissiewaarden ver onder de opgelegde limieten kunnen blijven.

De filtersectie wordt aan periodiek routineonderhoud onderworpen en wordt ook voortdurend bewaakt met behulp van een druksensor die eventuele storingen detecteert, zodat onmiddellijk kan worden ingegrepen om de optimale bedrijfsomstandigheden te herstellen.

Hieronder volgt de bijgewerkte historiek van de resultaten van de jaarlijkse zelfcontroles:

Referentie-jaar Gemeten waarde
mg/Nm³
Grenswaarde
mg/Nm³
2012 0,45 50
2013 1,85 50
2014 0,63 50
2015 1,05 50
2016 0,75 50
2017 1,09 50
2018 0,03 50
2019 0,04 50
2020 0,38 50
2021 1,14 50
2022 0,04 50

Duurzaamheid

Het doel van Carbonitalia is de voortdurende verbetering van de kwaliteit en veiligheid van haar producten, waarbij de milieu-impact van haar productieprocessen voortdurend wordt verminderd door het bevorderen van de MILIEUDUURZAAMHEID van deze processen, mede dankzij de volgende certificeringen:

 • UNI EN ISO 9001:2015,
 • UNI EN ISO 14001:2015,
 • UNI EN ISO 22000:2005.

In die zin is het doel van Carbonitalia om het verbruik van hulpbronnen die worden gebruikt in haar activiteiten/processen te verminderen, zodat de volgende generatie over dezelfde hoeveelheid hulpbronnen als de vorige generatie zal beschikken, waarbij letterlijk het principe van MILIEUDUURZAAMHEID wordt toegepast.

100% milieuduurzame producten

De actieve kool geproduceerd door Carbonitalia, in samenwerking met het Chinese bedrijf Yuanli Active Carbon L.t.d., is een GROEN product dat voor 100% afkomstig is van PLANTAARDIGE STOFFEN en MILIEUDUURZAME grondstoffen.

Zowel de notendoppen als het hout, de grondstoffen voor de productie van actieve kool, worden verkregen zonder het milieu te belasten, door de toepassing van een beleid van bescherming en behoud van de bossen rond de verschillende productievestigingen. Yuanli Active Carbon L.t.d. heeft namelijk een overeenkomst met de Chinese regering die voorziet in het gecontroleerd kappen van bomen en het planten van nieuwe bomen, waardoor de regeneratie en vernieuwing van het bosecosysteem wordt gerealiseerd.

Dankzij deze groene toeleveringsketen is onze actieve kool 100% NATUURLIJK en MILIEUDUURZAAM en in overeenstemming met de huidige milieubeschermingsmaatregelen.

Onze actieve kool wordt geactiveerd door het gebruik van 100% FOOD GRADE-fosforzuur, dat na elke productiecyclus wordt gezuiverd en hergebruikt om de impact op het milieu en de watervoorraden te minimaliseren.

Zuivere en veilige producten

Onze actieve kool wordt gekenmerkt door een zeer hoge zuiverheidsgraad, dankzij de speciale activering en de gebruikte grondstoffen, en door een zeer hoog actief oppervlak, waardoor hij ideaal is voor gebruik in de behandeling, zuivering en ontkleuring van materialen uit de chemische, voedings- en farmaceutische industrie.

Al onze eindproducten voldoen ook aan de eisen van het REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances) consortium, waarvan Carbonitalia lid is.

Duurzame hulpbronnen

Onze technische medewerkers richten zich voortdurend op het zoeken naar duurzame oplossingen voor het gehele productieproces.

Om de impact op het milieu en de productie van energie uit niet-hernieuwbare bronnen verder te verminderen, zijn alle productie-installaties energieonafhankelijk, omdat ze als brandstof de tweede kwaliteitsgrondstof gebruiken. Dankzij deze kringloop is er ook een minimalisering van de afvalproductie, waarbij het principe van terugwinning/recycling wordt toegepast.

Ook de bescherming van de atmosfeer en de uitstoot van CO2 krijgen de grootste aandacht, omdat alle installaties zijn uitgerust met CO2-reductiesystemen: voor de productie van 1 kg milieuduurzame actieve kool komt slechts 0,77 kg CO2 in de atmosfeer terecht, tegenover 5,1 kg die vrijkomt bij de productie van 1 kg actieve kool van het standaardtype.

certificazione 9001:2015 certificazione 14001:2015 certificazione 22000:2005

 • Maatschappelijke zetel: Scali D'Azeglio 32 - 57123 Livorno (LI) - Tel: +39 0586 27333 Fax: +39 0586 273370
 • Operationele vestiging en magazijn: Via Emanueli snc - 19020 Vezzano Ligure (SP) - Tel: +39 0187 991007 Fax: +39 0187 991203