Luchtzuivering

Producten

Lucht is een mengsel van reukloze gassen

De mens en de planeet aarde hebben in het verleden een evenwicht opgebouwd dat er altijd in slaagde om de natuurlijke oorzaken van vervuiling onder controle te houden. Echter, vanaf de industriële revolutie hebben menselijke activiteiten enorme luchtverontreinigingen veroorzaakt maar door de beheersing van emissies, heeft men gelukkig hiervoor haar verantwoordelijkheid genomen. De samenleving moet dan ook bewuster worden gemaakt van de noodzaak om verdere achteruitgang te beperken en te voorkomen. Naleving van de concentratiegrenswaarden voor verontreinigende stoffen zal een goede luchtkwaliteit -en dus de bescherming van de volksgezondheid- verder moeten waarborgen.

Het gebruik van actieve kool om een onderbroken balans te herstellen

Absorptietechnologie is gebaseerd op het vermogen van actieve kool om de meeste vluchtige organische stoffen (VOS) te behandelen. Actieve kool wordt al enkele jaren in de industriële sector toegepast om de luchtkwaliteit te verbeteren in de volgende applicaties:

 • Verwijdering/terugwinning van oplosmiddelen of mengsels van oplosmiddelen
 • Zuivering van de effluentlucht van diverse industriële processen
 • Scheiding van gasmengsels
 • Zuivering van natuurlijke -en synthetische gassen
 • Olieverwijdering uit perslucht
 • Ontgeuren van de afvoerlucht en ontluchtingsgassen
 • Verwijdering van schadelijke stoffen uit airconditioningsystemen.

De effectiviteit van actieve kool is afhankelijk van talloze factoren, zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, contacttijd, luchtsnelheid, de verdeling van de luchtstroom over het koolstofbed en de aard -en concentratie van de verontreinigende stoffen.

De onderstaande tabel zal het gemakkelijker maken om de absorptiegraad van verschillende chemicaliën op onze actieve luchtkoolserie te bepalen.

De nummering van 1 tot en met 4 achter elke stof, heeft de volgende betekenis:
1 = uitstekende absorptie, in de orde van 30 gewichtsprocenten
2 = goede absorptie, in de orde van 15 gewichtsprocenten
3 = lage absorptie, gewoonlijk minder dan 5 gewichtsprocenten
4 = de stof wordt niet of nauwelijks, indoolin merkbare mate geabsorbeerd.

Lijst van het absorptievermogen van bepaalde stoffen in de gasfase op actieve kool:

2-butoxyethanol1 Diethylcheton1 Methylisobutylketon1
2-ethoxyethanol1 Dimethylaniline1 Methylmercaptaan1
2-ethoxyethylacetaat1 Dimethylsulfaat1 Methyloxide2
2-methoxyethanol1 Dioxane1 Mierenzuur2
2-methoxyethanolacetaat1 Dipropylketon1 Monofluortrichloormethaan2
Acetaldehyde3 Ethaan4 Naftaleen1
Acetyleen4 Ether2 Nicotine1
Acroleïne2 Etherische oliën1 Nitrobenzenen1
Acrylonitril1 Ethylacetaat1 Nitroethaan1
Acrylzuur1 Ethylacrylaat1 Nitroglycerine1
Amilacetaat1 Ethylamine2 Nitrolueen1
Aminen3 Ethylbenzeen1 Nitromethaan1
Ammoniak3 Ethylbromide2 Nitropropaan1
Amylalcohol1 Ethylchloride2 Nonaan1
Amylether1 Ethyleen4 Octaan1
Anesthetica2 Ethyleenchloorhydrine1 Ontbindingsgeuren1
Aniline1 Ethyleenoxide1 Ontsmettingsmiddelen1
Antiseptica1 Ethylether2 Ozon1
Aromatische voedingsmiddelen1 Ethylmercaptaan1 Palmitinezuur1
Azijnzuur1 Eucalyptol1 Parfums1
Azijnzuuranhydride1 Fenol1 Pentaan1
Bacteriën2 Fluortrichloormethaan2 Pentanon2
Benzeen1 Fluorwaterstofzuur3 Penteen1
Benzine1 Formaldehyde3 Perchloorethyleen2
Bijtende gassen3 Fosgeen2 Propaan1
Boterzuur1 Freon2 Propionzuur1
Broom1 Harsen1 Propylacetaat1
Broomwaterstofzuur3 Heptaan1 Propylalcohol1
Butaan3 Hepteen1 Propylchloride1
Butadieen2 Hexaan2 Propyleen3
Butanon3 Hexyleen2 Propylether1
Buteen3 Hydrocyaanzuur3 Propylmercaptaan3
Butylacetaat1 Indool1 Putrescine1
Butylalcohol1 Isopreen2 Pyridine1
Butylaldehyde2 Isopropylacetaat1 Reinigingsmiddelen1
Butylchloride1 Isopropylalcohol1 Salpeterzuur2
Butyleen3 Isopropylether1 Sigarettenrook1
Butylether1 Jodium1 Smeeroliën en -vetten1
Caprylzuur1 Jodoform1 Stikstofdioxide3
Chloor3 Joodzuur3 Styreen3
Chloorbenzeen1 Kamfer1 Tetrachloorethaan1
Chloorbutadieen1 Kerosine1 Tetrachloorethyleen1
Chloornitropropaan1 Keukengeuren1 Tolueen1
Chloorpikrine1 Kooldioxide4 Toluïdine1
Chloroform1 Koolmonoxide4 Trichloorethyleen1
Creosol1 Koolstofsulfide1 Ureum1
Creosoot1 Koolstoftetrachloride1 Urinezuur1
Crotonisch aldehyde1 Lijmen1 Valeriaanaldehyde1
Cyclohexaan1 Medicinale geuren1 Valeriaanzuur1
Cyclohexanol1 Melkzuur1 Verfgeuren1
Cyclohexanon1 Menthol1 Vinylchloride2
Cyclohexeen1 Mercaptanen1 Virussen1
Decaan1 Methaan4 Visgeur1
Deodorants1 Methylacetaat2 Vloeibare brandstoffen1
Dichloorbenzeen1 Methylacrylaat1 Waterstof4
Dichloordifluormethaan2 Methylalcohol2 Waterstofsulfide3
Dichloorethaan1 Methylbromide2 Waterstofsulfide3
Dichloorethyleen1 Methylbutylketon1 Wierook1
Dichloorethylether1 Methylchloride3 Xyleen2
Dichloornitroethaan1 Methylchloroform1 Zoutzuur3
Dichlooromonofluormethaan2 Methylcyclohexaan1 Zwaveldioxide3
Dichloorpropaan1 Methylcyclohexanon1 Zwaveltrioxide3
Dichloortetrafluorethaan2 Methyleenchloride1 Zwavelzuur1
Dierlijke geuren2 Methylether2
Diethylamine2 Methylethylketon1

Rookgasreiniging

Producten

Zuivering van verbrandingsgassen

Actieve kool in poedervorm wordt gebruikt om dioxinen, furanen en kwik uit rookgassen te verwijderen.

De mate van absorptie van deze verontreinigende stoffen hangt af van:

 • De grondstof waaruit de actieve kool wordt gewonnen
 • De mate van activiteit van de actieve kool
 • Diverse fysische parameters van actieve kool
 • De methode van toepassing van actieve kool in een installatie

De actieve kool die voor deze toepassing wordt gebruikt, kan van plantaardige oorsprong (kokosnoot, hout, enz.) of van minerale oorsprong (bruinkool, bitumen, turf, antraciet, enz.) zijn.

De mate van activiteit, welke analytisch wordt geëvalueerd als "Actieve Oppervlakte" en "jodiumindex" zijn ongetwijfeld zeer belangrijk. Het is namelijk zo dat hoe hoger deze waarden, hoe groter het absorptievermogen van de actieve kool zal zijn. Er moet echter ook rekening mee worden gehouden dat, door de zeer korte contacttijd die bij deze toepassing tussen de dampen en de actieve kool in poedervorm wordt bereikt, dikwijls grote "actieve oppervlakken" (> 600-700 m²/g) niet volledig benut worden.

Fysische parameters zoals deeltjesgrootteverdeling en asgehalte mogen echter niet worden onderschat. Tussen deze twee parameters is de deeltjesgrootteverdeling zeker het belangrijkst, aangezien de opvang van dioxinen, furanen en kwik plaatsvindt door kinetische absorptie, d.w.z. de rookgassen worden door een wolk van actief koolstofpoeder gevoerd die in een reactor of in de rookgastransportkanalen wordt geïnjecteerd. Hoe fijner het actieve koolpoeder is, des te compacter en zwevender de wolk blijft en des te groter de kans op contact met vervuilende deeltjes. Daarom wordt aanbevolen om actieve kool in poedervorm te gebruiken met een gemiddelde korrelgrootte van 20-25 micron en een maximale korrelgrootte van ongeveer 100-150 micron.

Een hoog asgehalte (> 10%) wordt niet aanbevolen, omdat dit leidt tot een vermindering van het "Actieve Oppervlak". Deze parameter, indien hoog, identificeert de geregenereerde actieve kool, die naast een lager rendement ook veel vluchtige stoffen (> 5-6%) kan bevatten en daardoor de mogelijkheid van zelfontbranding bij hoge temperaturen (> 150 °C) toeneemt. De gemiddelde dosering van actief koolpoeder kan variëren tussen 50 en 200 mg/Nm³ geproduceerde rookgassen; de juiste dosering hangt niet alleen af van het type actieve kool dat wordt gebruikt, maar ook van het doseringssysteem en vooral van de concentraties van de binnenkomende verontreinigende stoffen die altijd moeten worden gecontroleerd alvorens over te gaan tot de keuze van de te gebruiken actieve kool. Tot slot is een parameter waarmee rekening moet worden gehouden bij de opslag van actief koolstofpoeder in silo's, de explosiviteitsklasse in ST1 volgens methode VDI2263, die altijd door de fabrikant/wederverkoper moet worden opgegeven.

Waterbehandeling

Producten

Het absorptieproces heeft talrijke toepassingen in de waterzuivering en actieve kool is het meest gebruikte absorptiemiddel voor de verwijdering van talrijke organische verontreinigingen. De technologie van het gebruik ervan is in de afgelopen jaren op grote schaal ontwikkeld en hoofdzakelijk:

Voor drinkwaterzuivering

 • Voor dechlorering
 • Voor eliminatie van onaangename smaken en geuren
 • Voor absorptie van pesticiden en triazinen
 • Voor vermindering van gechloreerde koolwaterstoffen
 • Voor absorptie van oppervlakteactieve stoffen
 • Voor het aanpakken van accidentele vervuilingssituaties

Voor afvalwaterzuivering

 • Voor verwijdering van giftige verbindingen
 • Om het chemisch zuurstofverbruik (CZV) tot een reglementair niveau te verlagen
 • Voor het afbreken van kleur en geur
 • Om schuimvorming te voorkomen
 • Om de conditionering van slib in biologische zuiveringsinstallaties te bevorderen
 • Bij chlorerings- en deozoniseringsbehandelingen
 • Bij de filtratie van water uit zwembaden en aquaria

Met het oog op de gecombineerde behoeften, waarbij de hoeveelheden aanzienlijk kunnen variëren, is een nauwkeurige diagnose nodig om te weten wat redelijkerwijs met actieve kool kan worden bereikt en met welke middelen het gewenste doel kan worden gerealiseerd.

Wanneer de aandacht wordt gevestigd op de poreuze structuur, moet worden opgemerkt dat er geen actieve kool is die uitsluitend uit een bepaalde poreuze structuur bestaat. Verschillende grondstoffen en hun thermische of chemische activering kunnen de poreuze structuur alleen maar richten op de overheersende poreusheid van een bepaalde configuratie. In dezelfde kool zijn macro-, meso- en microporiën aanwezig die een moleculair zeefverschijnsel veroorzaken dat niet alleen de keuze van het type actieve koolstof kan oriënteren, maar ook het type proces, rekening houdend met het verschijnsel van competitiviteit tussen de verschillende moleculen die geabsorbeerd worden.

Microscopische algen en humuszuren worden bij voorkeur door macroporiën en een fractie van de mesoporiën geabsorbeerd.

Kleurstoffen en looistoffen worden voornamelijk door mesoporiën geabsorbeerd.

Voor detergenten, chloorfenolen, gehalogeneerde koolwaterstoffen, triazinen, enz. is de microporositeit van doorslaggevend belang.

Ontkleuring voedingsvloeistoffen

Producten

Voedsel en gezondheid hebben altijd al deel uitgemaakt van projecten om de kwaliteit van het leven te verbeteren

Ontkleuring betreft vrijwel uitsluitend de chemisch-farmaceutische en agro-voedingsindustrie.

Actieve ontkleuringskool kan worden gebruikt in de volgende industriële toepassingen:

 • ontkleuring van wijn
 • ontkleuring van vruchtensappen
 • ontkleuring en zuivering van glucose
 • ontkleuring en zuivering van oliën en vetten
 • ontkleuring en zuivering van chemisch-farmaceutische producten

Actieve kool is een mogelijkheid om het verkrijgen van zuivere eindproducten van constante kwaliteit met hoge prestaties te garanderen. In het afgelopen decennium heeft de actieve-kooltechnologie veel vooruitgang mogelijk gemaakt, die in twee richtingen gaat: kwalitatieve verbetering en rationelere gebruikstechnologieën met betrekking tot de kwaliteit van de kool.

Het is de moeite waard om te herinneren aan het belang van de keuze van de activiteitsgraad van actieve kool, een keuze die een niet te verwaarlozen gewicht kan hebben in de doseereconomie, ook als de kosten van de behandeling, filtratie en verwijdering van het afvalslib in aanmerking worden genomen.

Bij het gebruik van actieve kool moet, alvorens de absorptie-eigenschappen ervan te beoordelen, ervoor worden gezorgd dat het zelf geen onzuiverheden overdraagt die de te behandelen producten kunnen verstoren.

Hierbij wordt gedoeld op de organische en minerale onzuiverheden die vaak in actieve kool zitten: de organische onzuiverheden zijn vrijwel nihil, gezien de temperaturen die in de fysische of chemische activeringsprocessen worden bereikt; de minerale onzuiverheden, die analytisch detecteerbaar zijn, zijn hoofdzakelijk aan de gebruikte grondstof te wijten.

Actieve kool om de kwaliteit en bestendigheid van het eindproduct te garanderen

Bepaling van het ontkleuringsvermogen van actieve kool. Een van de vele bestaande testmethoden die we hier willen belichten:

De methyleenblauw-index
Bepaalt hoeveel 0,15% methyleenblauwoplossing binnen 5 minuten wordt ontkleurd met 100 mg actieve kool (droge stof).

De melasse-index
Deze test wordt door de producenten van actieve kool als standaardmethode voor de bepaling van het ontkleuringsvermogen gebruikt.

Principe

De ontkleuring van een gestandaardiseerde melasseoplossing met actieve kool wordt in kleur vergeleken met de ontkleuring van standaardkool (foto-elektrische extinctiemetingen). Met deze methode wordt het ontkleuringsvermogen van de verschillende actieve koolsoorten vastgesteld, waarbij van tijd tot tijd, onder omstandigheden die de praktijk weerspiegelen, hoeveelheden worden gedetecteerd die een identieke mate van ontkleuring geven.

Uitvoering
Verschillende hoeveelheden actieve kool - bijvoorbeeld 100, 300, 500, 700 mg - worden in glazen bekers geplaatst en gemengd met 100 ml van de te behandelen oplossing, die normaal gesproken wordt verwarmd tot 80°C of de werkelijke bedrijfstemperatuur. Voor elke kwaliteit actieve kool wordt ongeveer 1 liter van deze oplossing bereid en 1 monster zonder actieve kool, dat als referentieoplossing (het zogenaamde "nulmonster") aan dezelfde testreeks wordt onderworpen voor latere optische metingen. De orde van grootte van de voor de uitvoering van de tests vereiste hoeveelheid actieve kool moet vooraf door middel van soortgelijke voorafgaande tests worden vastgesteld.

Ontkleuring
De monsters worden in een waterbad bij deze temperaturen behandeld en met korte tussenpozen geschud. Na ongeveer 30 minuten zal het absorptie-evenwicht worden bereikt.

Filtratie
De actieve kool wordt vervolgens gefilterd. De aanvankelijke vloeistof wordt door het filter geleid tot het helder is; indien nodig worden er filterhulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld kiezelgoer, aan toegevoegd. Het heldere filtraat wordt afgekoeld tot kamertemperatuur.

Colorimetrie
De colorimetrische vergelijking tussen de referentieoplossing en de min of meer ontkleurde monsters levert een reeks metingen op.

Op basis van de kwantitatieve verhouding tussen twee actieve koolsoorten is het mogelijk om een betrouwbare vergelijking te maken van de prijs/efficiëntieverhouding, en dus een evaluatie van de kosteneffectiviteit van verschillende soorten actieve kool.

Ontkleuring en zuivering van oliën en vetten

Producten

Ontkleuring en zuivering van oliën en vetten met geactiveerde bleekaarde en actieve kool

Plantaardige oliën en vetten bevatten kleurstoffen en onzuiverheden afkomstig van carotenoïden, chlorofyl, oxidaties, enz. die moeten worden verwijderd om een uitstekende kwaliteit van het eindproduct te verkrijgen. Geactiveerde bleekaarde verwijdert ongewenste kleuren en andere onzuiverheden zoals zepen, fosfolipiden, oxidaties die door metalen worden geproduceerd, waardoor het uiterlijk en de smaak van het eindproduct verbeteren. Actieve kool daarentegen heeft een tweeledige functie: naast het gedeeltelijk verwijderen van ongewenste kleuren, kan het polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) absorberen.

Carbonitalia verkoopt geactiveerde bleekaarde in het Middellandse Zeegebied. De geactiveerde bleekaarde wordt verkregen uit bentoniet en montmorilloniet. Carbonitalia garandeert bijzondere aandacht tijdens het productieproces om een eindproduct met een constante kwaliteit te garanderen. Dit omvat het proces dat bestaat uit de activering met zwavelzuur en het wassen, drogen en controleren van de deeltjesgrootte. De geproduceerde geactiveerde aarde heeft een hoog "Actief Oppervlak" en de juiste poreusheid om een correcte ontkleuring en filtratiesnelheid voor de meeste oliën en vetten te verkrijgen.

Carbonitalia bleekaarde is ontwikkeld om de klant hoge prestaties en dus een lagere dosering te bieden. Carbonitalia biedt op de markt een verscheidenheid aan bleekaarde met verschillende activiteit en deeltjesgrootteverdeling om te beantwoorden aan verschillende filtratiesystemen en om de olieretentie in de restaarde te minimaliseren.

Carbonitalia levert ook geactiveerde aarde met verschillende zuurtegraden, om een lagere restzuurgraad van het eindproduct te verkrijgen, wanneer vrije vetzuren moeten worden gereduceerd, en een hogere restzuurgraad voor toepassingen waarbij katalytische eigenschappen van het zure oppervlak nodig zijn.

De bleekaarde kan geleverd worden in verschillende soorten verpakkingen: kleine zakken op pallets, grote zakken op pallets of los in tankwagens.

In de Carbonitalia-fabriek in La Spezia kan de bleekaarde worden gemengd met hoogactieve kool in poedervorm, speciaal ontworpen om polycyclische aromatische koolwaterstoffen uit eetbare oliën te verwijderen. De bleekaarde en de actieve kool kunnen op verzoek van de klant in verschillende percentages gemengd worden tot een homogeen eindproduct.

Katalyse- en chemische adsorptie

Producten

Actieve kool katalyseert rechtstreeks bepaalde reacties. Voor dit gebruik zijn de poreusheid en het specifieke oppervlak essentiële factoren die geselecteerd kunnen worden op basis van de te katalyseren reactie. Het is ook mogelijk om de actieve kool, korrels of poeder aan te passen aan het type reactor waar de katalyse zal plaatsvinden, volgens het beoogde gebruikssysteem (vast, mobiel, vloeistofbed).

De katalytische kracht wordt uitgeoefend in een groot aantal isomerisatie-, polymerisatie-, oxidatie- en halogenatiereacties. Actieve kool wordt ook gebruikt als katalysatorondersteuning vanwege zijn grote oppervlakte. De chemische inertie en de weerstand tegen hoge temperaturen verhogen de belangstelling voor dit specifieke gebruik nog verder.

Geïmpregneerd met verschillende metalen, oxiden of metaalzouten, wordt het een katalysator die niet agglomereert en een te snelle vervluchtiging van het impregneermiddel tegenwerkt. In sommige gevallen fungeert het als een promotor die de reactiesnelheid verhoogt en het mogelijk maakt om, indien nodig, bij lagere temperaturen te werken.

De ontwikkeling van katalytische processen in de chemische industrie verhoogt de belangstelling van actieve kool voor dit toepassingsgebied.

certificazione 9001:2015 certificazione 14001:2015 certificazione 22000:2005

 • Maatschappelijke zetel: Scali D'Azeglio 32 - 57123 Livorno (LI) - Tel: +39 0586 27333 Fax: +39 0586 273370
 • Operationele vestiging en magazijn: Via Emanueli snc - 19020 Vezzano Ligure (SP) - Tel: +39 0187 991007 Fax: +39 0187 991203